Cuộc vận động sáng tác học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thời gian nhận ảnh: Từ nay đến này 30/09/2022

Cuộc vận động sáng tác học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cuộc vận động sáng tác học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cuộc vận động sáng tác học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cuộc vận động sáng tác học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh