Nội quy Câu lạc bộ

Sau khi điền Đơn Xin Tham Gia CLB và đóng hội phí, hội viên sẽ được cấp Thẻ Hội Viên, được tham gia đầy đủ các lớp nhiếp ảnh và hưởng các quyền lợi của hội viên. Cùng với việc tham gia CLB, hội viên mặc định chấp nhận các cam kết sau:

   1. Không làm ảnh hưởng đến uy tín và thanh danh Câu lạc bộ
   2. Sử dụng thẻ hội viên một cách trân trọng
   3. Chấp hành điều lệ của Câu lạc bộ
   4. Tuân thủ luật pháp quốc gia