Cuộc thi ảnh nghệ thuật – Bình Thạnh 45 Năm Vững Bước

Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, khổ ảnh: 30x45cm. Mỗi tác giả gửi tối đa 10 ảnh.
Hạn chót: 8/1/2021
Email nhận ảnh: ttvhbinhthanh@yahoo.com