Bố cục hình học 2

Bố cục Mắt lưới:

Bố cục Mắt lưới
Bố cục Mắt lưới

Bố cục Rèm:

Bố cục Rèm
Bố cục Rèm

Bố cục Tương đồng đường nét:

Bố cục Tương phản đường nét:

Nguồn: Chủ nhiệm Hoàng Trung Thuỷ