Bố cục hình học 1

Bố cục đường lượn:

Bố cục đường lượn
Bố cục đường lượn

Bố cục đường xiên:

Bố cục đường Hàng – Dãy

Bố cục đường Hàng - Dãy
Bố cục đường Hàng – Dãy

Bố cục đường Hình khối:

Bố cục đường Hình khối
Bố cục đường Hình khối

Bố cục hình Tam giác:

Bố cục hình Tròn:

Bố cục hình Tròn
Bố cục hình Tròn

Bố cục hình Vòm:

Bố cục hình Vòm
Bố cục hình Vòm

Bố cục hình Xoắn ốc:

Bố cục hình Xoắn ốc
Bố cục hình Xoắn ốc

Bố cục hình Zic zac:

Bố cục Hội tụ:

Bố cục Khung:

Bố cục Khung
Bố cục Khung

Nguồn: Chủ nhiệm Hoàng Trung Thuỷ