Bố cục hình học: Bố cục chữ cái

Bố cục chữ A:

Bố cục chữ C:

Bố cục chữ L:

Bố cục chữ L

Bố cục chữ M:

Bố cục chữ S:

Bố cục chữ S
Bố cục chữ S

Bố cục chữ U:

Bố cục chữ U
Bố cục chữ U

Bố cục chữ V:

Bố cục chữ X:

Bố cục chữ X
Bố cục chữ X

Còn tiếp

Tác giả: Chủ nhiệm Hoàng Trung Thuỷ