Hội viên gửi hình cho trường múa

Trường múa tổ chức liên hoan múa vừa qua xin hình những hội viên đã chụp giải múa vừa quá, nhằm mục đích treo ảnh tại trường. Đây là vinh dự cũng như nghĩa vụ của chúng ta khi đã được tạo điều kiện thuận lợi để tác nghiệp.

Hội viên gửi những ảnh đẹp cho chủ nhiệm chọn trước, kích thước 10×15 cm (1,200 pixel), hội viên cố gắng gửi sớm nếu có thể, ghi rõ tên tác giả và tác phẩm. Email chủ nhiệm: hoangtrungthuy23@gmail.com

Hội viên nào chưa gửi ảnh múa kỳ sau nhớ gửi để chủ nhiệm bình ảnh tiếp.